Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2020/2021:

 1. Sprawowanie nad dzieckiem funkcji:
  1. wychowawczej;
  2. dydaktycznej;
  3. opiekuńczej.
 2. Pełnowartościowe posiłki:
  1. śniadanie;
  2. obiad dwudaniowy;
  3. podwieczorek
 3. W ramach czesnego Przedszkole zapewnia:
  1. profilaktykę logopedyczną;
  2. zajęcia rytmiczne/taneczne;
  3. zajęcia plastyczne;
  4. zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej;
  5. zajęcia z języka angielskiego;
  6. zajęcia z języka włoskiego;
  7. zajęcia muzyczne z elementami nauki gry na instrumencie;
  8. lekcje religii - na życzenie rodziców.

OPŁATA MIESIĘCZNA (WRAZ Z KOSZTAMI WYŻYWIENIA) WYNOSI: 380 ZŁ!

Jesteśmy przedszkolem:

 1. Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną.
 2. Wzmacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
 3. Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.
 4. Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.
 5. Poznającym wszechstronnie każde dziecko.
 6. Wychowującym dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
 7. Wyrównującym szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka.
 8. Zapewniającym warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka
  z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
 9. Stwarzającym warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci.
 10. Wyposażającym dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
 11. Kształtującym właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.
 12. Wprowadzającym dzieci w świat wartości uniwersalnych.
 13. Zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
 14. Gwarantującym rzetelna wiedzę i umiejętności praktyczne.
 15. Organizującym zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.
 16. Prowadzącym szeroką współpracę ze środowiskiem, z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty.
 17. Zapewniającym stałą opiekę pedagogiczną podczas zajęć zarówno w placówce jak i poza terenem przedszkola.
 18. Wprowadzającym i propagującym zdrowy styl życia poprzez odpowiednie odżywianie, sport i zdrowy styl życia.