^Powrót na górę strony
Get Adobe Flash player

Organizacja przedszkola

 

Przedszkolaki to my

Niepubliczne Przedszkole w Jabłonce

 

 

1. Przedszkole otwarte jest przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą.

2. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

3. Przedszkole czynne jest  w godzinach 7.00 – 17.00 z możliwością wydłużenia od 6.30 do 17.30.

4. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia-dopuszcza się przyjęcie dziecka w wieku 2,5 lat za zgodą dyrektora placówki.

5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, liczący nie więcej niż 28 osób.

6. Przedszkole składa się z trzech oddziałów.

7. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

8. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

9. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, tj. zajęcia muzyczne, nauki języka obcego, itp.

10. Czas zajęć powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
- dla dzieci w wieku 3-4 lat około 15 minut,
- dla dzieci w wieku 4-5 lat około 30 minut.

11. Zajęcia dodatkowe nie mogą być w kolizji z zajęciami wynikającymi  z realizowanego programu wychowania przedszkolnego. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

12. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców określa ogólny podział czasu na zabawę i zajęcia, godziny posiłków, czas na ochronę zdrowia i higienę.

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

14. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

Copyright © 2013. PRZEDSZKOLAKI TO MY Rights Reserved.